Τεχνολογικές Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων"

Διδάκοντες: Σ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τσιπλακίδης, Δ. Σαζού

Περιγραφή μαθήματος

α) Βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτροχημικών εφαρμογών : Τύποι ηλεκτροδίων. Τύποι κυψελών. Τύποι αντιδραστήρων. Παράμετροι απόδοσης διεργασίας.

β) Ηλεκτροσυνθέσεις: Παραγωγή χλωρίου-αλκάλεως (chlor-alkali industry). Παραγωγή αδιπονιτριλίου. Αγώγιμα πολυμερή.

γ) Ηλεκτροχημεία  μετάλλων: Επιμεταλλώσεις. Ηλεκτροχημική μεταλλουργία. Διάβρωση-προστασία μετάλλων.                       

δ) Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης: Περιληπτική επισκόπηση εφαρμογών ηλεκτροχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (απόθεση μεταλλοϊόντων, οξείδωση οργανικών, ηλεκτροδιάλυση) . Η ηλεκτροχημική αναγωγή και επανάκτηση τοξικών, βαρέων και πολύτιμων μετάλλων (άμεση καθοδική απόθεση, ηλεκτροδιάλυση, ηλεκτροκαταβύθιση). Ηλεκτροχημική οξείδωση ρύπων.

ε) Ηλεκτροχημικοί Ανιχνευτές και Αισθητήρες: Γενική επισκόπηση  ηλεκτροχημικών ανιχνευτών και αισθητήρων. Μικροηλεκτροδιακοί αισθητήρες. Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Ion Selective Electrodes, ISEs). Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αερίων.

στ) Ηλεκτροχημική ανίχνευση σε συστήματα ροής (υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης, HPLC,  και flow injection analysis.

ζ) Επίδειξη πειραμάτων: Σύνθεση αγώγιμων πολυμερών. Ηλεκτροαπόθεση/επιμετάλλωση. Διάβρωση.

 

 

Βιβλιογραφία

  • “Industrial Electrochemistry”, Derek Pletcher and Frank C. Walsh, Springer (1993)
  • “Industrial Organic Chemistry”, K. Weissermel and H.-J. Arpe, Wiley-VCH (2003)
  • “Introduction to Industrial Chemistry”, Howard L. White, Wiley-Interscience (1986)
  • “Electrochemistry”, Carl H. Hamann, Andrew Hamnett and Wolf Vielstich, Wiley-VCH (2007)
  • "Environmental electrochemistry: Fundamentals and Applications in Pollution Sensors and Abatement", Krishnan Rajeshwar and Jorge G. Ibanez, Academic Press (1997)

 

Ιστοσελίδα στο ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων"

Joomla templates by a4joomla