Φυσική Χημεία

Τμήμα Φαρμακευτικής - 3ο εξάμηνο


Περιγραφή μαθήματος:

- Θερμοδυναμική. Ορισμοί βασικών εννοιών της Θερμοδυναμικής. Θεωρητικές βάσεις της
θερμοδυναμικής (θερμοδυναμικά αξιώματα). Εσωτερική ενέργεια-έργο-θερμότητα. Ενθαλπία.
Πραγματικά αέρια. Εξίσωση van der Waals. Εξαερίωση και θερμότητα εξαερίωσης.
Θερμοχημεία. Δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Εντροπία. Χημικό δυναμικό. Κριτήρια
ισορροπίας.
-
Ισορροπία φάσεων
- Χημική ισορροπία. Ελεύθερη ενέργεια και σταθερά χημικής ισορροπίας αντιδράσεως.
Επίδραση της θερμοκρασίας στη χημική ισορροπία. Υπολογισμός των μεταβολών των βασικών
θερμοδυναμικών συναρτήσεων (ΔΕ, ΔΗ, ΔG και ΔS) σε μια χημική αντίδραση.
-
Αντιδράσεις σε βιολογικά συστήματα και βιοενεργητική
- Φυσικοχημεία συστημάτων. Ιδανικά διαλύματα αερίων. Συστήματα πλήρως, μερικώς και μη
αναμιγνυόμενων υγρών. Ιδιότητες διαλυμάτων μη πτητικών υγρών και στερεών (ωσμωτικές
ιδιότητες, διάχυση μορίων, διαλυτότητα).
-
Χημεία επιφανειών.
-
Κολλοειδή. Συμπεριφορά διεπιφανειών και κολλοειδών συστημάτων (προσρόφηση,
ιονανταλλαγή, θρόμβωση, ισορροπία Donnan, πηκτές, γαλακτώματα, αιωρήματα).
-
Ηλεκτροχημεία. Ηλεκτρολυτικά διαλύματα και ηλεκτροχημικά συστήματα (θεμελιώδεις νόμοι,
ηλεκτρολυτική διάσταση, ηλεκτρολυτική αγωγή ρεύματος, ιονική ισορροπία).
-
Κινητική χημικών αντιδράσεων (βασικές έννοιες, κινητικές εξισώσεις απλών χημικών
αντιδράσεων).


Εργαστηριακές ασκήσεις

1. Διαλυτότητα στερεών σε υγρά (16/10, Αίθουσα 220): Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου
2. Τριαδικά συστήματα (23/10, Αίθουσα 224): Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου
3. Ποτενσιομετρία (30/10, Αίθουσα 225): Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου
4. Αγωγιμομετρία (6/11, Αίθουσα 225): Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου
5. Φασματοφωτομετρία (13/11, Αίθουσα 227): Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου
6. Οπτική πολωσιμετρία (20/11, Αίθουσα 227): Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου

 

Βιβλιογραφία

- “Φυσικοχημεία”, P. W. Atkins, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2005)
- “Σημειώσεις Φυσικοχημείας για τους φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος”, Α. Αβρανάς,
Ι. Ζιώγας, Α. Παπουτσής, Σ. Σωτηρόπουλος (2005)
- “Εισαγωγή στη θερμοδυναμική», J.M. Smith, H.C. Van Ness, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ (1990).
Joomla templates by a4joomla